Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

PAGANINI , ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ


PAGANINI
*Dimitris Lasdas
Ο εξαιρετικός Κύριος Niccolò Paganini
Μεγαλοφυΐα-χαρτοπαίκτης,Μεγαλοφυΐα-άσωτος,Μεγαλοφυΐα-επιδειξιομανής,Μεγαλοφυΐα-στυλίστας μόδας,Μεγαλοφυΐα-φιλοχρήματος,Μεγαλοφυΐα-άταφος νεκρός,Μεγαλοφυΐα-εκατομμυριούχος.
Αποσπάσματα βιογραφίας εκ του πρωτοτύπου και με προσπάθεια διατήρησης της ορθογραφίας και της στίξης
Ήτο ήδη μόλις δέκα πέντε ετών, είς ήλικίαν δηλ. πού κάθε νέος, στερούμενος της πείρας της ζωής, ημπορεί νά κάμη πολλές τρέλλες καί ανοησίες• Ή σοβαρωτέρα τρέλλα τού Παγκα¬νίνι ήτο ή κλίσις του προς τά χαρτιά και ή συναναστρο¬φή του μέ υπόπτους ανθρώπους, οί όποιοι τού εκλεψαν πολλές φορές τάς εισπράξεις της συναυλίας του. "Ολα αυτά έκτος τού ότι έδημιούργουν κακή φήμη, γύρω στο ονομά του, εγένοντο συνάμα αφορμή να περνά μεγάλες οικονομικές κρίσεις, καί συχνά ήναγκάζετο νά πωλή τό βιολί του για νά ζήση. Μια μέρα επρόκειτο νά δώση συναυλίαν εις τό Λιβόρνον καί ευρέθη εις τήν θέσιν αυτήν, νά μή έχη τό βιολί του. Ήναγκάσθη τότε νά προστρέξη είς τήν βοήθειαν τού κ. Λιβρόν, ενός Γάλλου εμπόρου, εξαιρετικώς φιλομούσου και νά τού ζητήση δανεικόν τό βιολί του, ένα θαυμάσιον Γκουαρνέριους. Μετά τήν συναυλίαν ό φιλόμουσος όσον καί γενναιόδωρος Γάλλος, ήρνήθη νά δεχθη τό έπιστραφέν δργανον. « Θά είμαι βέβηλος, είπεν, εάν παίξω εις τις χορδές, που ήγγισαν τά δάκτυλά σας. Τό βιολί μου σας ανήκει. » Ό Παγκανίνι δεν άπεχωρίσθη πειά τό βιολί του και τό έχρησιμοποίησεν έκτοτε εις όλας του τάς συναυλίας. 'Αργότερα εδέχθη και δεύτερον βιολί ώς δώρον. ΕΙς τήν Πάρμα ό ζωγράφος Πασίνι, γνωστός γιά τήν μουσικότητα του εδωσεν είς τον Παγκανίνι νά έκτελέση μία σύνθεσιν είς χειρόγραφον καθ' ύπερβολήν δύσκολον• « 'Εάν κατορθώσετε νά παίξετε τό κομμάτι αυτό, τοΰ είπε — βέβαιος ότι δεν Μ τό κατάφερνε — θά σας χαρίσω ένα ωραιότατο βιολί Στραντιβάριους »• « Έάν θέτετε τό ζήτημα ετσι, άπεκρίθη ό Παγκανίνι, τό εχετε χαμένο τό στοίχημα ». Πράγματι, ή έκτέλεσις ήτο τόσον τελεία, καί ό ενθουσιασμός τού ακροατηρίου τόσον μεγάλος, ώστε ό Πασίνι ήναγκάσθη νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσίν του.

Τό πώς κατώρθωσε νά θέση τέρμα εις τόν πολυτάραχον βίον του, καί νά μετανοήση, τό αφηγείται μόνος του :

« Δεν θά λησμονήσω ποτέ, λέγει, την ημέρα, πού έπέπρωτο νά κριθή ολόκληρος ή σταδιοδρομία μου. Ό πρίγκηψ ντέ. . .από καιρού απέβλεπε ν' απόκτηση τό θαυμάσιο βιολί μου, τό μοναδικό πού είχα τότε καί πού εξακολουθώ νά εχω. Μιά μέρα με παρεκάλεσε νά του πώ πόσα ήθελα γιά νά τού δώσω τό βιολί μου. Μη έπιθυμών ν' αποχωρισθώ από τό άγαπημένον μου όργανον, άπεκρίθην ότι δέν τό δίδω όλιγώτερα από διακόσια πενήντα χρυσά ναπολεόνια. Μετ' ολίγας ήμέρας ξαναήλθε καί μου είπε ότι ασφαλώς άστειευόμην όταν τού έζήτησα διακόσια πενήντα ναπολεόνια γιά τό βιολί μου, καί προσέθεσεν ότι είναι διατεθειμένος νά προσφέρη δύο χιλιάδες φράγκα. 'Ακριβώς την ήμέραν έκείνην είχα απόλυτη ανάγκη χρημάτων, διότι την προηγουμένην έχασα πολλά είς τά χαρτιά. "Ημουν σχεδόν αποφασισμένος νά δώσω τό βιολί μου καί τό ποσόν αυτό, αλλά την στιγμήν έκείνην ένας φίλος μου έρχεται νά μέ προσκαλέση νά παίξω τό βράδυ μαζύ του. Ή μόνη μου περιουσία ήταν τριάντα φράγκα. Δέν μου απέμενε τίποτε από τά κοσμήματα μου, ούτε το ρωλόγι μου, ούτε τά δαχτυλίδια μου. Σκέφθηκα λοιπόν νά ριψοκινδυνεύσω τό τελευταΐον μου αυτό ποσόν. Έάν τό έχανα, θά πωλούσα τό βιολί μου και μετά θα εφευγα για την Πετρούπολιν με τόν σκοπον νά επανορθώσω τήν οικονομικήν μου κατάστασιν. Ή τύχη όμως μέ ηύνόησε. Μέ τά τριάντα φράγκα μου έκέρδισα εκατόν. Τό κέρδος αυτό πού έξασφάλιζε τό βιολί μου μ' έκαμε νά άναθαρρήσω•• 'Από τήν ήμεραν έκείνην έπαυσα πειά τό παιχνίδι, που μου πήρε μέρος της νεότητός μου, έπείσθην ότι ένας χαρτοπαίκτης περιφρονείται από τήν κοινωνία και άπηλλάγην γιά πάντα από τό ολέθριο μου πάθος. »
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
« ΕΙς μία συναυλία, πού έδωσα είς τό Λιβόρνον, λέγει ό ίδιος, μού μπήκε ένα καρφί στήν πτέρνα. 'Ανέβηκα στήν σκηνήν χωλαίνων καί ό κόσμος ήρχισε νά γελά. Μόλις ήρχισα τό κονσέρτο μου τα κεριά του αναλογίου μου έπεσαν, και τό κοινόν εξέσπασε πάλιν σέ γέλια. Τέλος, με τις πρώτες δοξαριές μου έσπασε ή λεπτή χορδή του βιολιού μου και αυτό έφθασε για νά φθάση ή ενθύμια των άκροατών στο κατακόρυφο. Έν τούτοις έπαιξα ολόκληρο το κομμάτι απάνω σέ τρεις νότες καΐ έθριάμβευσα »• Τό δυσάρεστον είναι ότι ή ύπόθεσις αυτή μέ τό σπάσιμο της χορδής έξηγήθη διαφορετικά άπό μερικούς καλοθελητάς.Διέ δωσαν οτι αυτό εγινεν σκοπίμως άπό τον καλλιτέχνη δια νά δείξη τήν σπανία δεξιοτεχνία του. Ή θαυμασία δεξιοτεχνία τού μουσικού είς τό νά παίζη έπι της τετάρτης χορδής τού βιολιού, ήτο, όπως έλεγαν οί εχθροί του, αποτέλεσμα μόνον μακράς καί έπιμόνου μελέτης. Και έξηγούσαν ότι τόσην επιμονή καί τόσον καιρό, μόνον ενας φυλακισμένος μπορεί νά έχη.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Κατά τήν έποχή έκείνη, κατά τήν δποίαν δεν υπήρχε ακόμη ή φωτογραφία, ή προσωπογραφία τών μεγάλων άνδρών είχε τήν ώρισμένην θέσιν της εις τις ταμπακιέρες και τις θήκες τών πούρων. Ό Παγκανίνι δεν έκέρδισε μόνον τήν σημαντική αύτη διάκρισι, αλλά έδωσεν ακόμη και τό όνομά του εις τά νέα καπέλλα της μόδας, είς τά υποδήματα, είς τά φορέματα, είς τά γάντια, κλπ. "Ολοι ήσαν ντυμένοι μέ ενδυμασίες «Παγκανίνι».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τόν ίδιον χρόνο (1831) έταξείδευσε στήν Άγγλίαν, όπου μερικαί εφημερίδες εύρήκαν τήν εύκαιρίαν νά τόν κατηγορήσουν ώς φιλοχρήματον, επειδή επωφελούμενος τής περίεργείας τοϋ βρεττανικού κοινού τό έφορολόγησεν άγρίως. Άφοϋ συνέλεξε σημαντικά ποσά από τάς περιοδείας του ε'ις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, τό Βέλγιον καί την Γαλλίαν, ό Παγκανίνι έσκέφθη νά τά χρησιμοποιήση αγοράζοντας κτήματα. Στα 1834, δταν έπανήλθεν είς τήν Ίταλίαν. προέβη είς αγοράς ιδιοκτησιών, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται καί ή παρά τήν Πάρμαν « βίλλα Γκαζόνα »•
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Καθώς όλα ήσαν παράξενα είς τήν ζωή του Παγκανίνι, ήτο γραφτό νά συμβούν καί κατά τήν ταφήν του ακόμη τά παραδοξότερα γεγονότα. Ό ιερεύς ήρνήθη νά τόν ένταφιάση θρησκευτικώς, είτε διότι ό αποθανών δέν ήθέλησε νά μεταλάβη τών αχράντων μυστη¬ρίων, εϊτε δι' άλλον λόγον. Αί δυσκολίαι, πού παρουσιάσθησαν, διήρκεσαν έπί όλοκλήρους μήνας. Τέλος, κατόπιν πολλών ένεργειών και συζητήσεων μεταξύ της έπισκοπής της Νικαίας, τής Πάρμας και τών φίλων τοΰ αποθανόντος, κατωρθώθη νά μεταφερθή ό νεκρός του και νά ένταφιασθή παρά τήν έκκλησίαν τού χωρίου τής Γκαζόνας•

Ό Παγκανίνι. άφησε τήν έκ δύο περίπου εκατομμυρίων φράγκων περιουσίαν του, είς τόν μονάκριβον υίόν του Αχιλλέα, τοΰ οποίου μητέρα ήτο ή αοιδός Άντωνία Μπιάνκι. Δυστυχώς δέν άφήκε διάδοχον τής μεγαλοφυίας του, και τό μυστικόν τής θείας δεξιοτεχνίας του έκλείσθη μαζύ του είς τόν τάφον•
Leonid Kogan - Cantabile, Paganini
https://www.youtube.com/watch?v=xsFJS4I_05E
Jascha Heifetz plays Paganini Caprice No. 24

David Oistrach Paganini Moses Fantasy

*Sergios Malakates
Ruggiero RICCI @ PAGANINI Violin Concerto No.1 (complete) Kurt Wöss, Live 1950s

*Gianni Christopoulos
NICCOLO' PAGANINI - 24 CAPRICCI per violino solo op. 1
http://www.youtube.com/watch?v=77IM_hWKCBY&feature=related
Gitlis plays Paganini - Violin Concerto No. 2 in B minor, Op. 7 "La campanella" (1826)
http://www.youtube.com/watch?v=scOYnUf9gJo


*De Profundis Ya

Paganini / Arthur Grumiaux, 1954: Violin Concerto No. 4 in D minor - Original EPIC LP, LC 3134
Paganini - Violin Concerto No. 4
Salvatore Accardo, soloist London Philharmonic, Charles Dutoit conductor

*Olga Gugutsi

N. Paganini - Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 6


Paganini - Violin Concerto No. 3 
http://www.youtube.com/watch?v=5SGhUGKm5_U&feature=youtu.be
Salvatore Accardo, soloist London Philharmonic, Charles Dutoit conductor*Christos Sipsis
Paganini Project - Quartet No. 7 - 1/4 - Roland Chadwick Archive
Paganini Project - Quartet No. 7 - 2/4 Roland Chadwick Archive
Paganini Project - Quartet No. 7 - 3/4 Roland Chadwick Archive
Paganini Project - Quartet No. 7 - 4/4 Roland Chadwick Archive

Landau Red
Paganini - Violin Concertos - 2 and 4

*Costas Papageorgiou
Gitlis plays Paganini - Violin Concerto No. 2 in B minor, Op. 7 "La campanella" (1826)
http://www.youtube.com/watch?v=scOYnUf9gJo&feature=share

*John Eckersley
Paganini - Violin Concerto No. 4
http://www.youtube.com/watch?v=xWKBpPc3fzA&feature=youtu.be

*Varvara Metaxa Mariatou
Paganini - Violin Concerto No. 4http://www.youtube.com/watch?v=xWKBpPc3fzA&feature=share&list=RD02s6xzTYE5TN8
Salvatore Accardo, soloist London Philharmonic, Charles Dutoit conductor
el

*Michael Mirtsios

Argerich and Kissin play Lutoslawski - Paganini variations Audio + Sheet musichttp://www.youtube.com/watch?v=PpU6jOgCoGg

*Olga Gugutsi
Paganini Concerto n. 4 + "Le Streghe" (Ruggiero Ricci - Piero Bellugi)http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpg-ruM6lzM0%26sns%3Dfb&h=6AQEKXH1j&s=1

PAGANINI


*Stamatios Demetriou


Paganini - Violin Concerto No. 3
http://youtu.be/5SGhUGKm5_U 


PAGANINI

*Mary Galanaki Kalkouni 


Jascha Heifetz plays Paganini Caprice No. 24
http://youtu.be/vPcnGrie__M 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου